MDG DIGITAL - MDG Digital LLC

Zastrzeżenie

 

MDG Digital LLC (dalej "MDG", "My" i "Nas")

400 Rella Blvd, Ste. 207-172 - Montebello, NY 10901 Stany Zjednoczone 

Dostępność: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota

E-mail: legal @ mdg-digital.com

Telefon (PT): +351 963 540 268

 

Korzystanie z naszej Witryny musi być zawsze zgodne z prawami i obowiązkami wyraźnie określonymi w Witrynie oraz prawami i obowiązkami określonymi w Wyłączeniu odpowiedzialności, Warunkach użytkowania, Oświadczeniu o ochronie prywatności i Polityce plików cookie. Całość tych tekstów stanowi nasze Ogólne Warunki Handlowe.

Nasza strona internetowa

2.1 Prawidłowe działanie, bezpieczeństwo i dostępność

Zapewniamy przyjazną dla użytkownika Witrynę, która jest bezpieczna dla każdego odwiedzającego. W związku z tym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i dostępności naszej Witryny. Niemniej jednak nie możemy udzielić absolutnych gwarancji w tym zakresie.

Korzystanie z Witryny odbywa się zawsze na własne ryzyko użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego działania, przerw, szkodliwych elementów lub wad Witryny, niezależnie od tego, czy są one wynikiem przyczyny zewnętrznej lub siły wyższej.

Mamy prawo ograniczyć i/lub przerwać dostęp do naszej Witryny w całości lub w części w dowolnym momencie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Zasadniczo robimy to tylko wtedy, gdy wymagają tego okoliczności.

Dostęp do naszej witryny jest zapewniany na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności". Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać działanie naszej witryny (lub dowolnej jej części) w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli nasza witryna (lub jakakolwiek jej część) będzie niedostępna w dowolnym czasie i przez dowolny okres. Używanie zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z naszej witryny w celach komercyjnych jest zabronione

2.2 Treści na naszej stronie internetowej

Informacje na Stronie Internetowej są określane wyłącznie przez nas, chyba że uzgodniono inaczej. Podejmujemy niezbędne środki, aby zawartość naszej Witryny była jak najbardziej kompletna, dokładna i aktualna. Zawartość naszej Witryny może zostać zmieniona, uzupełniona lub usunięta w dowolnym momencie. Niemniej jednak, nie możemy zagwarantować jakości informacji na naszej Stronie Internetowej. Informacje mogą nie być kompletne, wystarczająco dokładne i/lub użyteczne. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za (bezpośrednie i pośrednie) szkody poniesione przez odwiedzających naszą Witrynę w wyniku informacji dostępnych na naszej Witrynie.

Nasza Witryna zawiera treści, które można pobrać. Pobieranie treści z naszej Witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z pobierania, w tym między innymi za utratę danych lub uszkodzenie systemu komputerowego osoby odwiedzającej naszą Witrynę.

2.3 Czego oczekujemy od użytkownika jako odwiedzającego

Każdy odwiedzający naszą Witrynę ponosi pewną odpowiedzialność podczas korzystania z naszej Witryny. Odwiedzający musi zawsze powstrzymywać się od działań, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo Witryny, a także na innych odwiedzających Witrynę. Na przykład, Witryna nie może być wykorzystywana do obchodzenia naszego modelu biznesowego i/lub zbierania informacji od innych odwiedzających na dużą skalę.

Zabronione jest korzystanie z naszej Witryny w celu rozpowszechniania treści, które mogą wyrządzić szkodę innym odwiedzającym Witrynę, takich jak rozpowszechnianie szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, robaki, trojany i cancelboty. Obejmuje to również dystrybucję niechcianych i/lub komercyjnych wiadomości za pośrednictwem Witryny, takich jak wiadomości-śmieci, spam i łańcuszki.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, które mogą doprowadzić do odzyskania należności przez nas i naszych użytkowników, zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej. Odwiedzający ponosi wyłączną osobistą i całkowitą odpowiedzialność, jeśli jego działania i zachowanie skutecznie wyrządzą szkodę Witrynie i innym odwiedzającym. W takim przypadku musi on zabezpieczyć nas przed wszelkimi wynikającymi z tego roszczeniami odszkodowawczymi.

Linki do innych stron internetowych

Zawartość naszej Witryny może zawierać link, hiperłącze lub link w ramce do zagranicznych stron internetowych lub innych form portali elektronicznych. Link nie oznacza automatycznie, że istnieje powiązanie między nami a zagranicznymi stronami internetowymi, ani że (w sposób dorozumiany) zgadzamy się z treścią tych stron internetowych.

Nie monitorujemy tych zagranicznych witryn internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczne i prawidłowe działanie łącza i jego ostatecznego miejsca docelowego. Po kliknięciu łącza użytkownik opuszcza naszą Witrynę i nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

Zagraniczne strony internetowe mogą nie oferować takich samych gwarancji jak my. Dlatego zalecamy, aby każdy odwiedzający, który trafi na zagraniczną stronę internetową za pośrednictwem naszej Witryny, dokładnie zapoznał się z warunkami i oświadczeniami o ochronie prywatności tych stron.

Własność intelektualna

Kreatywność zasługuje na ochronę, podobnie jak nasza Witryna i dostępne na niej treści. Ochrona jest zapewniana przez prawa własności intelektualnej i należy do wszystkich uprawnionych stron, którymi są MDG i osoby trzecie. Treść oznacza bardzo szeroką kategorię zdjęć, wideo, audio, tekstów, pomysłów, notatek, rysunków, artykułów itp. Wszystkie takie treści są chronione prawem autorskim, prawem dotyczącym oprogramowania, prawem dotyczącym baz danych, prawem dotyczącym projektów i innymi obowiązującymi prawami własności (intelektualnej). Techniczny charakter naszej Witryny jest chroniony prawem autorskim, prawem dotyczącym oprogramowania i prawem dotyczącym baz danych. Wszelkie nazwy handlowe, których używamy w naszej Witrynie, są również chronione przez obowiązujące prawo dotyczące nazw handlowych lub znaków towarowych.

Każdemu odwiedzającemu naszą Witrynę przyznaje się ograniczone prawo dostępu, korzystania i wyświetlania naszej Witryny oraz dostępnych na niej informacji. To przyznane prawo jest niewyłączne, niezbywalne i może być wykorzystywane wyłącznie w ramach osobistych, niekomercyjnych. W związku z tym prosimy odwiedzających naszą Witrynę, aby nie używali i/lub nie modyfikowali elementów chronionych tymi prawami bez zgody posiadacza praw. Przywiązujemy dużą wagę do naszych praw własności intelektualnej i podjęliśmy wszelkie możliwe środki w tym celu, aby zapewnić ich ochronę. Wszelkie naruszenia istniejących praw własności intelektualnej będą ścigane.

5.Postanowienia ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rozszerzenia, ograniczenia lub zaprzestania działania naszej Witryny i oferowanych na niej usług w dowolnym momencie. Może to nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia odwiedzającego, ani nie będzie stanowić podstawy do jakiejkolwiek formy rekompensaty.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest regulowane i interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem belgijskim. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Witryny lub wynikające z umów zawartych z MDG będą rozstrzygane przez właściwy sąd w okręgu sądowym, w którym znajduje się nasza siedziba.

Jeśli działanie lub ważność jednego lub więcej z powyższych postanowień niniejszego Zastrzeżenia jest zagrożona, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszego Zastrzeżenia. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do zastąpienia danego postanowienia ważnym postanowieniem o podobnej treści.

© 2020 deJuristen ICT Law & Intellectual Property (http://www.ictrecht.be). Dostarczone informacje (ogólne warunki, oświadczenie o ochronie prywatności, oświadczenie o plikach cookie i wyłączenie odpowiedzialności) podlegają prawu autorskiemu z mocy prawa, więc informacje te nie mogą być powielane ani przekazywane bez uprzedniej pisemnej zgody deJuristen (contact@dejuristen.be). W związku z tym wszelkie obowiązujące prawa własności intelektualnej zostają zachowane.