MDG DIGITAL – MDG Digital LLC

OPĆENITO

 

MDG Digital LLC (u daljnjem tekstu "MDG", "Mi" i "Us")

400 Rella Blvd, Ste. 207-172 - Montebello, NY 10901 Sjedinjene Američke Države 

Pristupačnost: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota

E-pošta: legal@mdg-digital.com

Telefon (PT): +351 963 540 268

 

1. DEFINICIJE

i. "Uvjeti korištenja" znači ovi Uvjeti korištenja, zajedno s Odricanjem od odgovornosti, Izjavom o privatnosti i Pravilima o kolačićima, koji se primjenjuju na vašu kupnju proizvoda ili usluga od nas;

II." Potrošač": Kupac koji je potrošač u smislu članka I.1,2° WER, kao fizička osoba koja djeluje u svrhe koje nisu obuhvaćene njegovom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću;

iii. "Usluga" znači sve usluge koje nudimo putem naših web stranica;

iv. "Kupac": Svaka fizička ili pravna osoba koja je ili će biti u ugovornom odnosu bilo koje vrste s nama, uključujući, ali ne ograničavajući se na: Potrošače i profesionalne kupce. Dalje se naziva i 'ti', 'tvoj'.

v. "Ugovor": Svaki sporazum kojim se obvezujemo pružiti vam proizvode ili usluge podložno poštivanju Uvjeta i odredbi;

vi. "Stranke" znači vi i/ili mi;

vii. "Proizvod": sva roba (kao što su plakati, naljepnice, reklamni plakati itd.) koju nudimo na prodaju;

viii. "Profesionalni kupac": svaka fizička ili pravna osoba u svojstvu Kupca, koja djeluje u svrhe koje spadaju u njegovu poslovnu ili profesionalnu djelatnost;

ix. "Web stranica" znači https://www.mdgpromotions.com, https://www.mdgpromotions.be, https://www.mdg-creativity.be, https://www.jewebsitemakenmetwordpress.be, https://www.vps-cloud-servers.be

x. "Mi/mi/naš" znači tvrtka kako je spomenuto u članku dva ovih Uvjeta korištenja.

 

2. NAŠA IDENTIFIKACIJA

Sljedeće web stranice (u daljnjem tekstu: "Web stranice")

nudi:

MDG Digital, LLC (u daljnjem tekstu "MDG", "Mi" i "Us")

3. PRIJAVA

3.1. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve kupnje naših proizvoda i usluga. Prilikom narudžbe morate izričito prihvatiti ove Uvjete korištenja i pristati na njihovu prijavu. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na isključivanje drugih uvjeta. Osim ako ih izričito ne prihvatimo u pisanom obliku, vaši mogući opći ili posebni uvjeti izričito su isključeni. Ovi Uvjeti korištenja ne utječu na zakonska prava koja su vam dodijeljena na obvezan način prema belgijskom zakonu o zaštiti potrošača.
3.2. Zadržavamo pravo s vremena na vrijeme izmijeniti ove Uvjete korištenja. Međutim, verzija ovih Uvjeta korištenja koja je bila primjenjiva u vrijeme narudžbe nastavit će se primjenjivati između vas i nas u vezi s Ugovorom.

4. PONUDA I PRIHVAĆANJE

4.1. Ulažemo sve razumne napore kako bi informacije o karakteristikama Proizvoda i Usluga i ilustracije Proizvoda bile što točnije, u mjeri u kojoj to dopuštaju tehnička sredstva. Određene neubrojive karakteristike određenog Proizvoda mogu se razlikovati nakon isporuke od fotografija i opisa prikazanih na našoj web stranici. Međutim, to ne može biti osnova za pozivanje na nesukladnost isporuke.
4.2. Ne možemo jamčiti da će svi proizvodi uvijek biti dostupni. Nismo odgovorni za privremenu ili privremenu nedostupnost Proizvoda na našoj web stranici i / ili za bilo kakvu štetu koja bi nastala zbog nedostupnosti određenog Proizvoda. Imamo mogućnost primijeniti posebne uvjete na određenu ponudu, kao što je ograničeno razdoblje valjanosti. Takvi posebni uvjeti primjenjuju se samo ako su izričito priopćeni prije narudžbe.
4.3. Što se tiče naših usluga, ne možemo jamčiti da će uvijek biti dostupne. Tu vam sigurnost možemo pružiti samo prilikom potvrde vaše narudžbe. Oznake dostupnosti nisu prikazane na našoj web stranici.
4.4. Nismo vezani ponudom ako na ovu ponudu očito utječe pogreška ili pogreška. Očite ili očite pogreške u navodu, kao što su očite netočnosti, mogu se, u mjeri u kojoj je to dopušteno, ispraviti i nakon sklapanja sporazuma. Ne možemo biti odgovorni za bilo kakve (tiskarske) pogreške u našim cijenama ili uvjetima.
4.5. Vaše prihvaćanje naše ponude vrši se naručivanjem na jednoj od naših web stranica. Ova kupnja je obvezujuća. Potvrdu narudžbe poslat ćemo na e-mail adresu koju ste naveli u roku od 1 kalendara / radnih dana.
4.6. Vaša je odgovornost osigurati da su informacije koje nam pružite točne. Ako postoje bilo kakve pogreške, molimo vas da nas obavijestite što je prije moguće ili, ako je moguće, da sami ispravite pogreške.
4.7. Zadržavamo pravo odbiti narudžbu zbog vašeg ozbiljnog nedostatka.
4.8. U skladu s Kodeksom ekonomskog prava, stranke izričito priznaju da elektronički oblici komunikacije stvaraju valjani Sporazum. Možemo koristiti sve elektroničke datoteke koje su nam na raspolaganju, u granicama zakona, kako bismo dokazali postojanje Ugovora. Običan, digitalni ili elektronički kvalificirani potpis nije bitan zahtjev za dokaz.
4.9. Ugovor se sklapa tek čim vam pošaljemo potvrdu o vašoj narudžbi na e-mail adresu koju ste naveli. Ova potvrda sadržavat će podatke o proizvodima i/ili uslugama koje ste naručili.

5. NAŠE CIJENE

5.1. Cijene naših proizvoda i usluga navedene su na web stranici i fiksne su u trenutku narudžbe. Oznaka cijene odnosi se isključivo na proizvode i usluge kako je opisano doslovno. Sve popratne fotografije su dekorativne i mogu sadržavati elemente koji nisu uključeni u cijenu. Sve cijene izražene su u EURIMA i uključuju PDV i sve druge poreze ili carine koje snosite vi. Svi ostali naplaćeni troškovi bit će navedeni zasebno.
5.2. Imamo pravo promijeniti cijene u bilo kojem trenutku, ali obvezujemo se primijeniti cijene navedene na web mjestu u trenutku vaše narudžbe. Ako je promjena cijene rezultat promjena stopa PDV-a, naplatit će vam se.

6. PLAĆANJE

6.1. U načelu, svaka uplata obrađuje se odmah i u cijelosti, od trenutka narudžbe. Za plaćanje naših proizvoda i usluga prihvaćamo PayPal, kreditne kartice, Bancontact, iDeal, Mastercard, Visa, Amex, ING, Belfius, Sofort, SEPA. Međutim, ako se pretplatite, svako plaćanje dospijeva na početku svake periodičnosti (mjesec/tromjesečje/godina).
6.2. Plaćanje za određene Usluge dospijeva u obliku predujma od 35% ukupne cijene Usluga, a mi ćemo vam naplatiti preostale dospjele iznose na dan ili nakon završetka Usluga. Plaćanje neće dospjeti dok se usluge ne dovrše. Zatim ćemo naplatiti troškove i poslati vam račun.
6.3. U budućnosti možemo proširiti mogućnosti plaćanja. Poduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali sigurnost vaših internetskih transakcija. Ovu sigurnost jamčimo korištenjem specijaliziranih strana kao što su ovlašteni izdavatelji kreditnih kartica i partneri za plaćanje.
6.4. Za obradu plaćanja koristimo Molliejevu platformu za vanjsko plaćanje Osigurane su potrebne sigurnosne mjere. Ta plaćanja podliježu općim uvjetima Mollie, koja je isključivo odgovorna za ispravno izvršenje internetskih plaćanja.
6.5. Što se tiče naših proizvoda, odgađamo naše obveze isporuke do primitka pune uplate svih iznosa koje dugujete. Uvijek zadržavamo vlasništvo nad svim naručenim Proizvodima do pune uplate svih dospjelih iznosa iz Ugovora, bez obzira na to je li isporuka već izvršena.

7. ISPORUKA

7.1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om uw bestelling binnen de 1 kalender/werkdag(en) te leveren.
7.2. Specifiek voor bestellingen inzake grafisch design of ander ontwerp, verzenden wij u na afloop van de ontwerpfase een eerste versie van het concept van het ontwerp. Dit concept zal voldoende duidelijk zijn zonder de exacte weergave te zijn van het eindresultaat wat betreft kleuren, maten of – indien fysiek – papierkwaliteit. De productiefase vangt slechts aan nadat u het concept gedagtekend, ondertekend en voorzien van de vermelding ‘goed voor order’ of soortgelijk terug heeft bezorgd aan ons. Een beperkte speling tijdens de productie inzake scherpte, toon- en kleurweergave geeft u geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding. Vanaf de ontvangst van de weergave ‘goed voor order’ zijn wij ontslagen van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de uiterlijke kenmerken van het ontwerp. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de content die door u werd aangeleverd en op uw verzoek werd verwerkt in het concept. U zal ons vrijwaren indien het gebruik van de door u aangeleverde content ons blootstelt aan vorderingen van derde partijen wiens rechten door dat gebruik worden geschaad.
7.3. Wijzigingen aan de oorspronkelijke ontwerpopdracht, zoals o.m. meerwerk, zijn enkel geldig indien wij hiertoe in samenspraak met u beslissen. Elke wijziging kan een mogelijke invloed hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn voor uw rekening. Meerwerk zal in regie uitgevoerd worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, behoudens anders overeengekomen. Meerwerk omvat onder andere al uw eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan ons werden meegedeeld.
7.4. Bij de levering van Producten, is het uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door u aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor uw rekening.
7.5. Wij doen voor de levering van onze Producten beroep op betrouwbare externe partijen, met name Post. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.6. Wanneer wij er niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de 14 kalender/werkdagen te laten leveren, dan verzoekt u de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.
7.7. Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten (waaronder begrepen onze ontwerpen) onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op u over van zodra u (of een door u aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken u er evenwel op attent dat hoewel u het Product na volledige betaling in eigendom houdt, u niet onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 16 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij ons of bij onze licentiegevers berusten. U verbindt er zich toe zo nodig derden op ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt u zich ertoe om ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd.
7.8. Wat onze Diensten betreft : wij verstrekken onze Diensten steeds met de nodige zorg en vaardigheden, in overeenstemming met de normen van onze sector. Wij nemen alle redelijke maatregelen om er voor te zorgen dat de Diensten geleverd worden in overeenstemming met de Overeenkomst en in overeenstemming met de beste handelspraktijken.
7.9. Wij kunnen voor de levering van sommige Diensten beroep op een betrouwbare externe partij. Het inschakelen van een externe partij voor de levering van de Dienst kan invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de externe partij. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.10. Wij zullen beginnen met het uitvoeren van de Diensten op de datum die is overeengekomen op het moment dat u uw bestelling plaatst. De datum van uitvoering vindt u in de bestellingsbevestiging die wij u opsturen. Het is uw verantwoordelijkheid om de levering van de Dienst op het afgesproken tijdstip mogelijk te maken. Indien de Dienst niet uitgevoerd kan worden door een tekortkoming langs uw kant, dan komen de eventuele kosten voor een nieuwe poging tot uitvoeren aan u toe. Wanneer wij er niet in slagen om de Dienst op het overeengekomen tijdstip te beginnen uitvoeren, dan verzoekt u te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet beginnen met de uitvoering van de Dienst binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen.

8. REGISTRACIJA DOMENE

8.1. Registracija naziva domena odvija se u skladu s propisima relevantnih osoba odgovornih za registraciju naziva domena (kao što su DNS Belgija (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS. LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) ili ICANN (http://www.icann.org)). Izjavljujete da ste pročitali i prihvatili opće uvjete registracije naziva domene, dostupne na web stranici registra domena. Za posebne uvjete pogledajte web stranice relevantnih strana odgovornih za registraciju naziva domena. Ne možemo ni na koji način biti odgovorni za vašu odluku o registraciji određenog naziva domene ili za registraciju naziva domena na vaš zahtjev koji bi povrijedili prava trećih strana. Obeštetit ćete nas od bilo kakvih potraživanja trećih strana koja proizlaze iz registracije naziva domene na vaš zahtjev.
8.2. Tek nakon što primite izričitu, pisanu potvrdu registracije domene, naziv vaše domene bit će definitivno registriran. Međutim, ako se ispostavi da ne možemo registrirati naziv domene zbog pogreške s vaše strane, dugujete fiksnu naknadu od 50,00 EUR, ne dovodeći u pitanje naše pravo da tražimo naknadu za stvarno pretrpljenu štetu.

9. HOSTING I USLUGE U OBLAKU

9.1. Za web stranice koje hostiramo za vas, ažurirat ćemo web stranice na vaš zahtjev materijalom koji nam povremeno dajete. Ako je potrebno, imat ćete pristup poslužitelju tako da možete ažurirati informacije na web stranicama, sa ili bez materijala koji sami pružite. U tom slučaju nemamo kontrolu nad korisničkim sadržajem web stranica ili materijalom koji sami dodajete / upravljate i nismo odgovorni za njegovo praćenje.
9.2. Ako opravdano vjerujemo da je bilo koji sadržaj na web stranicama (uključujući, ali ne ograničavajući se na, korisnički sadržaj i materijal koji sami pružate) nezakonit ili na drugi način neprikladan (uključujući, ali ne ograničavajući se na, materijal koji je opscen, uvredljiv, klevetnički, prijeteći, potiče nasilje ili krši prava intelektualnog vlasništva trećih strana), odmah ćemo vas obavijestiti. Obvezujete se da ćete tada odmah poduzeti potrebne korake za uklanjanje takvog sadržaja. Ako to ne učinite u razumnom roku, sami ćemo poduzeti potrebne korake (poput uklanjanja sadržaja / materijala, zatvaranja pristupa web stranici, isključivanja web stranice itd.).

10. PRAVILA PONAŠANJA

10.1. Web stranice, mrežu i/ili infrastrukturu kojoj vam je odobren pristup smijete koristiti samo u kontekstu naših Usluga u zakonite svrhe. Uporaba suprotno bilo kojem primjenjivom zakonodavstvu ili propisu strogo je zabranjena. To uključuje, ali nije ograničeno na, nezakonit prijenos materijala zaštićenog autorskim pravima, materijala koji bi povrijedio privatnost trećih strana ili koji je uvredljiv, uvredljiv, opscen ili koji bi mogao biti krivotvoren, te materijal koji je zaštićen poslovnim tajnama, bez obzira na to jeste li bili svjesni sadržaja prenesenog materijala ili primjenjivog zakona. Imamo pravo odmah ukloniti bilo koji neprikladan materijal ili podatke i blokirati korištenje relevantnih dijelova mreže i / ili web stranica.
10.2. Obeštetit ćete nas i smatrati bezopasnima od (i) potraživanja trećih strana koja se odnose na bilo koji sadržaj ili materijal koji se nalazi na našoj mreži, web stranici ili infrastrukturi; ii. kršenje primjenjivih zakona ili propisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na, propise o pranju novca i slične propise; i iii. kršenja pravila kojima se uređuje korištenje interneta. Ovo odricanje od odgovornosti odnosi se i na pojedince koji nisu vaši zaposlenici, ali su ipak koristili Usluge ili Proizvode pod vašom odgovornošću ili uz vaš pristanak.
10.3. Ako kršite sigurnost sustava ili mreže, možete biti kazneno gonjeni prema kaznenom ili građanskom pravu. U potpunosti ćemo surađivati s tijelima kaznenog progona kada istraže sumnju na kršenje kaznenih djela ili kršenje sigurnosti sustava ili mreža. Između ostalog, suzdržat ćete se od sljedećeg:
o odstupati od internetskih protokola i standarda;
o zaobići provjeru autentičnosti korisnika ili sigurnost glavnog računala, mreže ili računa ("hakiranje"), uključujući svaki pokušaj pokušaja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sustava ili mreže ili računa, niti ometati uslugu koja se pruža korisniku, hostu ili mreži ("DoS napadi");
o Nadzirati podatke ili promet na mreži ili sustavu bez izričitog dopuštenja vlasnika sustava ili mreže.
10.4. Ni na koji način nismo odgovorni za bilo kakav kvar internetske veze zbog tehničkih ili drugih kvarova unutar i izvan naše mreže, kao ni za pogreške dobavljača koje dovode do toga. Vi ste isključivo odgovorni za pravilnu uporabu proizvoda ili usluge (uključujući softver) uzimajući u obzir specifikacije, dokumentaciju i upute koje ovime dajemo.

11. PRAVO ODUSTAJANJA

11.1. Deze clausule is enkel van toepassing op Consumenten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze clausule geldt enkel wanneer er sprake is van verkoop op afstand. Verkoop op afstand wil zeggen dat er een Overeenkomst gesloten wordt zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ons en de Consument, en dat er tot op het sluiten van de Overeenkomst, enkel gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Het online aankopen van één van onze Producten of het bestellen van onze Diensten kan hier dus onder verstaan worden.
11.2. Op basis van het herroepingsrecht kan u binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product of Dienst, alsnog afzien van de aankoop. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Wij horen uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
11.3. Indien u echter meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk geleverd worden, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra u, of een door aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Product fysiek in bezit neemt. Indien de Overeenkomst is gesloten betreffende een regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra u, of een door aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het eerste Product fysiek in bezit neemt.
11.4. Indien u een of meerdere Diensten heeft besteld en u er mee bent akkoord gegaan dat de uitvoering van de Diensten start in de herroepingstermijn, dan geldt dit als een afstand van uw herroepingsrecht.
11.5. Wanneer wij u digitale inhoud leveren die niet op een materiële drager staat, dan stemt u er mee in dat u afstand doet van uw herroepingsrecht.
11.6. Als u beroep wilt doen op het herroepingsrecht, dan stelt u ons daarvan op de hoogte vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. U kan hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat u hier https://www.mdgpromotions.com/#contact vindt of u kan ons een ondubbelzinnige verklaring opsturen waarin u meedeelt de Overeenkomst te willen herroepen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag na de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten of, wanneer het Diensten betreft, binnen de veertien (14) dagen na de dag van het sluiten van de Overeenkomst en kan opgestuurd worden naar MDG Promotions bv Acacialaan 16, 2390 Westmalle.
11.7. Indien u uw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen wij u het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop we geïnformeerd worden over uw beslissing. Indien u Producten heeft besteld, dan betalen wij u terug van zodra we alle Producten hebben ontvangen, of van zodra u ons het bewijs levert dat u de Producten heeft teruggezonden. Wij vergoeden alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten, tenzij u uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden. Wij zullen u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
11.8. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht na aankoop van een of meerdere Producten, dan staat u in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. Ook indien de Producten door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd via de gewone post, staat u in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. U neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Producten ons in goede staat bereiken. U beschikt over een termijn van veertien (14) dagen na de dag van mededeling om de Producten terug te sturen.
11.9. U heeft geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:
o Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht);
11.10. Indien het gaat om Producten, bent u als Consument aansprakelijk voor de waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Wij zijn gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

12. JAMSTVO

12.1. Imate zakonsko jamstvo od dvije godine koje možete koristiti ako kupljeni Proizvod ne odgovara traženoj robi. Međutim, ne možete se pozvati na zakonsko jamstvo za promjene termina ili promjene mjesta isporuke ili za nedostatke kojih ste bili svjesni u trenutku kupnje. Na zakonsko jamstvo može se pozvati ako se neusklađenost isporučenog Proizvoda utvrdi u roku od 2 godine od isporuke Proizvoda. Zakonsko jamstvo počinje od isporuke Proizvoda vama.
12.2. Ako Proizvod ne uspije u prvih šest mjeseci nakon isporuke, pretpostavlja se da nedostatak postoji od isporuke. Moramo dokazati suprotno ako se ne slažemo. Ako se nedostatak robe pronađe više od šest mjeseci nakon isporuke, morate dokazati da je roba u trenutku isporuke bila nesukladna.
12.3. Ako želite iskoristiti svoje jamstvo, morate nas obavijestiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od dva tjedna nakon otkrivanja nedostatka. To se može učiniti putem e-pošte. Molimo vas da nam pružite sve potrebne informacije u vezi s tim (ako je potrebno, mogu se koristiti fotografije).
12.4. Ovo jamstvo uključuje popravak ili zamjenu neispravnog Proizvoda. Međutim, ako se ispostavi da popravak ili zamjena nisu mogući, da bi nam bili nerazmjerni ili bi vam prouzročili ozbiljne neugodnosti, obvezujemo se da ćemo vam omogućiti odgovarajuće sniženje cijene ili, u slučaju ozbiljnog nesukladnosti, raskinuti Ugovor i vratiti cjelokupnu cijenu, pod uvjetom da vratite Proizvod.
12.5. Zakonsko jamstvo kao i jamstvo za skrivene nedostatke ne odnosi se na:
o oštećenja uzrokovana normalnim trošenjem, slučajnim ili namjernim promjenama koje ste napravili na Proizvodima, uključujući nepravilnu i zlouporabu te izloženost vlazi, požaru, potresu i drugim vanjskim uzrocima;
o oštećenja uzrokovana instalacijom i uporabom na način koji nije u skladu s danim uputama i informacijama;
o oštećenja nastala nakon uklanjanja brtvi na određenim dijelovima i nakon uklanjanja ili nečitljivosti serijskog broja i drugog numeriranja serije proizvoda. Nikada ne smijete ukloniti ovaj pečat bez našeg izričitog pisanog pristanka;

13. SLUŽBA ZA KORISNIKE

13.1. Nastojimo usrećiti naše kupce. Naša služba za korisnike stoga vam je dostupna na telefonski broj +32 475 32 30 26, e-poštom na info @ mdgpromotions.com ili poštom na sljedeću adresu Acacialaan 16, 2390 Westmalle. Sva pitanja, pritužbe ili komentari o Proizvodima, postupku naručivanja ili korištenju webshopa mogu se uputiti na to.

14. ODGOVORNOST

14.1. Naše obveze prema ovom Sporazumu uvijek su obveze najvećih napora.
14.2. U mjeri u kojoj je to dopušteno, ne možemo biti odgovorni za neizravnu i posljedičnu štetu. Osim ako ih zakon ne isključi, odgovorni smo samo za štetu uzrokovanu nepoštivanjem naših obveza, ako i u mjeri u kojoj je ta šteta uzrokovana našom namjernom i ozbiljnom pogreškom. Nismo odgovorni za bilo kakve druge pogreške.
14.3. Ništa u ovim Uvjetima korištenja nije namijenjeno isključivanju ili ograničavanju vaših zakonskih prava. Osim toga, ništa u ovim Uvjetima korištenja nije namijenjeno ograničavanju ili isključivanju naše odgovornosti za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu našim nemarom (uključujući nemar naših zaposlenika); ili za prijevaru ili lažno predstavljanje.
14.4. Ako ipak budemo odgovorni, iznos naknade bit će ograničen na ukupan iznos koji ste platili za kupljene Proizvode ili ukupni iznos

15. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

15.1. Informacije koje ste dali potrebne su za obradu, obradu i dovršavanje vaših narudžbi i pripremu računa. Ako te informacije nedostaju, vaša narudžba se ne može obraditi. Davanje netočnih ili lažnih osobnih podataka smatra se kršenjem ovih Uvjeta korištenja. Vaši osobni podaci obrađivat će se samo u skladu s našim https://www.mdgpromotions.com/privacybeleid/ pravilima o privatnosti.

16. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

16.1. Sadržaj web stranice je naše vlasništvo. To uključuje: tekstove, grafike, fotografije, slike, pokretne slike, zvukove, ilustracije i softver. Sadržaj je zaštićen autorskim pravom ili drugim pravima. Zabranjeno je kopirati, objavljivati, reproducirati ili koristiti ovaj sadržaj na bilo koji drugi način bez našeg pismenog dopuštenja.
16.2. Jamčimo da imamo potrebna prava za ponudu naših proizvoda i usluga. Sva prava intelektualnog vlasništva i prava izvedenica u ovim proizvodima i uslugama ostaju kod nas i/ili stvarne ovlaštene strane, osim ako se stranke drugačije ne dogovore. Ta prava intelektualnog vlasništva podrazumijevaju autorska prava, žig, prava na crtanje i dizajn i/ili druga prava (intelektualnog vlasništva), uključujući tehničko i/ili komercijalno znanje, metode i koncepte, neovisno o tome mogu li se patentirati ili ne.

17. VIŠA SILA

17.1. Nismo odgovorni za poštivanje naših obveza prema ovim Uvjetima korištenja u slučaju više sile. Viša sila podrazumijeva situaciju u kojoj je izvršavanje naših obveza u cijelosti ili djelomično, bilo privremeno ili ne, spriječeno okolnostima izvan naše kontrole.
17.2. U slučaju više sile, te će obveze biti suspendirane i uložit ćemo sve razumne napore kako bismo ograničili posljedice situacije više sile. U slučaju da viša sila traje dulje od dva (2) mjeseca, svaka stranka ima pravo raskinuti Ugovor davanjem pisane obavijesti drugoj stranci, a da stranke za to ne duguju nikakvu naknadu (osim povrata proizvoda i/ili usluga koje ste platili, a nisu isporučene).

18. OPĆENITO

18.1. Ako se bilo koja odredba naših Općih uvjeta (ili njezin dio) proglasi ništavnom, nevažećom ili neprovedivom, takva ništavost, ništavost ili neprovedivost ni na koji način neće utjecati na valjanost ili provedivost preostalih odredbi naših Općih uvjeta. U slučaju ništetnosti, ništavosti ili neprovedivosti, stranke će, koliko je to moguće, pregovarati o zamjeni ništavne, nevažeće ili neprovedive odredbe (ili njezina dijela) jednakovrijednom odredbom koja je u skladu s duhom Općih uvjeta.
18.2. Činjenica da ne zahtijevamo strogu primjenu bilo koje odredbe naših Općih uvjeta ne može se smatrati implicitnim odricanjem od naših prava i ne sprječava nas da naknadno zahtijevamo strogo poštivanje ovih odredbi.
18.3. Ovi Opći uvjeti, uključujući sve reference sadržane ovdje, u potpunosti odražavaju prava i obveze stranaka i zamjenjuju sve prethodne sporazume i prijedloge, usmene i pisane, uključujući sve uvjete i odredbe stranaka.
18.4. Opći uvjeti poslovanja uvijek se i isključivo primjenjuju na sve važeće i buduće Ugovore između vas i nas, osim u slučaju izričitog odstupanja. Izričito odstupanje vrijedi samo u onoj mjeri u kojoj je rezultat međusobnog dogovora između vas i nas koji je izričito zabilježen u pisanom obliku. Izričita odstupanja valjana su samo za zamjenu ili dopunu klauzula na koje se odnose. Ostale odredbe ovih Općih uvjeta i dalje su u potpunosti primjenjive.

19. MJERODAVNO PRAVO/NADLEŽNI SUD

19.1. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, svi sporazumi na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti uređeni su belgijskim pravom, uz – u pogledu proizvoda – isključenje Bečke konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.
19.2. Također možete pokrenuti spor o našim Općim uvjetima pred neovisnim tijelom. Više informacija možete pronaći na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
19.3. Svaki spor u vezi s tumačenjem ili primjenom ovih Općih uvjeta spada u isključivu nadležnost sudova u kojima se nalazi naše sjedište, osim ako zakon ne propisuje drugi sud.

© 2020. godineJurists ICT pravo i intelektualno vlasništvo (http://www.ictrecht.be). Pružene informacije (opći uvjeti, izjava o privatnosti, izjava o kolačićima i izjava o odricanju od odgovornosti) zaštićene su zakonskim djelovanjem, tako da se informacije ne smiju reproducirati ili priopćavati bez prethodne pisane suglasnosti odvjetnika (contact@dejuristen.be). Stoga se zadržavaju sva primjenjiva prava intelektualnog vlasništva.